Wyłonienie dostawcy usługi transportowej Plastpol 2022
Plastigo

Wyłonienie dostawcy usługi transportowej Plastpol 2022

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 25/04/2022 w ramach realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP – „Udział w targach Plastpol 2022”) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o.  w wyniku analizy wygrała oferta  firmy Usługi Transportowe Kazimierz Sikora.