Wyłonienie dostawcy usługi reklamy w mediach targowych Plastpol 2022

Wyłonienie dostawcy usługi reklamy w mediach targowych Plastpol 2022

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13/04/2022 w ramach realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP – „Udział w targach Plastpol 2022”) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. wygrała oferta czasopisma „Tworzywa sztuczne w Przemyśle”