3.3 TIK w działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe IV - 3.3. TIK w działalności gospodarczej

3.3 TIK w działalności gospodarczej
Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1102787
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu wielofunkcyjnej zapory sieciowej (Firewall) - zakup 1 urządzenia
ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (Firewall) - zakup 1 urządzenia, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym poniżej.
Kody zamówienia CPV:
?         30200000-1 (Urządzenia komputerowe)

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 (I). zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (Firewall) - zakup 1 urządzenia

II. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2018 r.
1.       Decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego lub na wskazane konto e-mail
2.       Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Złożona oferta musi zawierać:
1.       nazwę i dane teleadresowe oferenta
2.       datę sporządzenia
3.       cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN
4.       termin ważności oferty min. do dnia 15.05.2018 r.
5.       termin wykonania zamówienia, wyrażony w dniach kalendarzowych
6.       zasady płatności

IV. Sposób i miejsce złożenia oferty:
Oferta musi:
1.       zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2.       zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do jej złożenia i podpisania
3.       zawierać załączone podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferta może zostać doręczona do Zamawiającego na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1.       przesłana na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2.       dostarczona osobiście do Zamawiającego na adres wskazany w niniejszym zapytaniu
3.       przesłana w formie skanów na adres e-mail: projekt_3.3@astengroup.pl
?         Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
projekt_3.3@astengroup.pl
 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Kosowska
 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
606 653 320
 
Załączniki:
Zapytanie ofertowe i załączniki