3.4 Dotacja na kapitał obrotowy dla Asten Group.

3.4 Dotacja na kapitał obrotowy dla Asten Group.
Obecnie przedsiębiorstwo realizuje projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Asten Group Sp. z o.o. dofinansowany w ramach osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach z działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,  który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. 
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu:

Wydatki kwalifikowane: 232 329.75 PLN
Wydatki ogółem: 232 329.75 PLN

Wkład UE: 232 329.75 PLN