Wyłonienie dostawcy usługi noclegowej
Plastigo

Wyłonienie dostawcy usługi noclegowej

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 15/03/2022 w ramach realizacji projektu (Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych Działanie: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP – „Udział w targach Plastpol 2022”) dofinansowanego ze środków UE przez Asten Group Sp. z o.o. w wyniku analizy wygrała oferta Hotelu Dal.