3.3 TIK w działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe I - 3.3. TIK w działalności gospodarczej

3.3 TIK w działalności gospodarczej
Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 1077817

ZAPYTANIE OFERTOWE


dotyczące zakupu systemu klasy ECM, platformy ekstranetowej oraz usług doradczych i informatycznych pozwalających na indywidualne dostosowanie systemu do wymagań Zamawiającego.

ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na zakup systemu klasy ECM, platformy ekstranetowej oraz usług doradczych i informatycznych pozwalających na indywidualne dostosowanie systemu do wymagań Zamawiającego, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym poniżej.

Kody zamówienia CPV:
? Kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
? Kod CPV: 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
 
Termin składania ofert
do dnia 08-01-2018Miejsce i sposób składania ofert
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do jej złożenia i podpisania
3. zawierać załączone podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
4. zawierać załączone podpisane oświadczenie o akceptacji warunku udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta może zostać przesłana na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1. na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2. dostarczona osobiście
3. w formie skanów na adres e-mail: projekt_3.3@astengroup.pl
? Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
projekt_3.3@astengroup.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Kosowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
606 653 320

 

Załączniki