3.3 TIK w działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe II - 3.3. TIK w działalności gospodarczej

3.3 TIK w działalności gospodarczej
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu usług szkoleniowych (szkoleń dla pracowników Zamawiającego)

ASTEN GROUP Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, polegającego na połączeniu systemu klasy ECM z dostępem do aplikacji z urządzeń mobilnych oraz platformy komunikacji ekstranetowej, co w połączeniu z funkcjonującym w firmie Wnioskodawcy systemem ERP usprawni procesy biznesowe realizowane w przedsiębiorstwie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również usprawni bezpośrednią komunikację z klientami i partnerami biznesowymi poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na zakup usług szkoleniowych (szkoleń dla pracowników Zamawiającego), zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Kody zamówienia CPV:
Kod CPV: 80500000-9

Pełna nazwa: Usługi szkoleniowe
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.     zakup szkolenia w zakresie instalacji, konfiguracji, zarządzania w środowisku maszyn wirtualnych i serwerów wirtualnych
2.     zakup szkolenia w zakresie zarządzania pamięcią masową, przetwarzaniem danych oraz wdrażaniem rozwiązań wysokiej dostępności w systemach operacyjnych
3.     zakup szkolenia dla administratorów oraz specjalistów IT, odpowiedzialnych za wdrażanie i konfigurację usług katalogowych w dużych środowiskach, zarządzaniem tożsamością oraz kontrolą dostępu do danych w systemach operacyjnych
4.     zakup szkolenia dla administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych


Termin składania ofert 
do dnia 10-01-2018

Miejsce i sposób składania ofert
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi:
1.     zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2.     zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do jej złożenia i podpisania
3.     zawierać załączone podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta może zostać przesłana na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1.     na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2.     dostarczona osobiście
3.     w formie skanów na adres e-mail: projekt_3.3@astengroup.pl

Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
projekt_3.3@astengroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Kosowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
606 653 320
 
 

Załączniki

Zapytanie ofertowe i załączniki